MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FUARI YÖNERGESİ

Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Şubat 1999 - Sayı: 2492


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; meslekî ve teknik eğitimdeki gelişmeler eli bu eğitimin ulaştığı noktayı gösteren öğretmen ve öğrenci ürünlerini sergilemek, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim veren kurumlar arasında bilgi alış-verişi ve sürekli bir iş birliği sağlamak, meslekî ve teknik eğitimi kamuoyuna tanıtmak, bu eğitim alanına karşı ilgi ve isteği artırıcı etkinliklerde bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları ile bu okul ve kurumlarca düzenlenecek Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 3423 sayılı Ertik Okullar Döner Sermayesi Hakkında Kanun ile Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık" Millî Eğitim Bakanlığını,

"Meslekî ve Teknik Öğretim Kurumları" Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Çıraklık ve Yaygn Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okul ve kurumları,

"METEF" Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarını,

"Ürün" Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında uygulanan eğitim-öğretim programları kapsamında yapılan çalışmalar sonucu elde edilen mamul ve hizmetleri,

"Yürütme Kurulu" Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarınını il düzeyindeki organizasyonunu sağlamak ve etkinliklerini plânlamak üzere oluşturulan üst kurulu,

"METEF Komitesi" Meslekî ve Teknik Eğitim fuarı ile ilgili olarak yürütme kurulunca plânlanan etkinlikleri gerçekleştirmek üzere il merkezinde oluşturulan kurulu,

"Seçici Kurul" METEF Komitesince branş öğretmenlerinden oluşturulan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Yürütme Kurul ve Görevleri

Madde 5 - METEF’le ilgili etkinlikleri amacına uygun olarak plânlamak, bu etkinlikleri il düzeyinde organize etmek, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere her ilde bir "Yürütme Kurulu" oluşturulur.

Millî Eğitimden sorumlu vali yardımcısının başkanlığında oluşturulacak Yürütme Kurulunda il millî eğtim müdürü ile birlikte o ildeki ticaret ve sanayi odalarından, meslek kuruluşlarından, kamu ve özel sektörden valilikçe belirlenen temsilcilere yer verilir.

METEF Komitesinin Kurulması

Madde 6 - METEF’le ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek üzere her ilde, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin oluru ile meslekî ve teknik eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürlerinden birinin başkanlığında "METEF Komitesi" kurulur. Bu komitede meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarından, il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek birer okul veya kurum müdürü görevlendirilir.

METEF Komitesinin Görevleri

Madde 7 - METEF Komitesinin görevleri şunlardır :

a) METEF’e katılacak meslekî ve teknik eğitim kurumları ile bu kurumların hangi meslek alanlarında ürün hazırlayacaklarını belirleyerek ilgili kurumlara duyurmak.

b) İl merkezinde, meslekî ve teknik eğitimden sorumlu genel müdürlüklere bağlı okul ve kurumlardan birini "koordinatör okul" olarak görevlendirmek.

c) Seçici kurulları oluşturmak.

d) METEF’e katılacak kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) METEF’le ilgili her türlü organizasyonu gerçekleştirmek.

f) Yürütme Kurulunca verilen METEF’le ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Seçici Kurulların Oluşturulması

Madde 8 - METEF etkinlikleri içinde yer alacak her meslek alanı veya bölümle ilgili olarak branş ya da yakın branş öğretmenlerinden üçer kişiden oluşan seçici kurullar oluşturulur.

Seçici Kurulların Görevleri

Madde 9 - Seçici kurulların görevleri şunlardır:

a) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarınca METEF’te sergilenmek üzere hazırlanacak ürünleri ve bu ürünlerin niteliklerini belirleyerek METEF Komitesine sunmak.

b) Okul ve kurumlarca hazırlanan ürünlerin kontrol ve seçimlerini yaparak listelerini oluşturmak, bu listeleri METEF Komitesine sunmak.

c) METEF Komitesince sergilenmesi kesinleştirilen ürünleri Fuar alanına yerleştirmek

Koordinatör Okul ve Kurumlar

Madde 10 - Her ilde meslekî ve teknik eğitimden sorumlu genel müdürlüklere bağlı birer okul veya kurum, koordinatör okul olarak belirlenir. Bu belirleme METEF Komitesince okulun fiziki durumu ile okulun diğer imkânları dikkate alınarak yapılır.

Koordinatör okul ve kurumlarca, o ilde bulunana aynı türdeki diğer okul ve kurumlarla koordine kurularak seçici kurul tarafından kontrol ve seçimi yapılacak ürünler için ortam hazırlanır, seçilen ürünler Fuarın açılacağı tarihe kadar muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

METEF’le İlgili Etkinlikler

Fuarın Düzenlenmesi

Madde 11 - METEF; Yürütme Kurulu Koordinatörlüğünde her yıl, ülke genelinde ve bütün illerde ders yılı sona ermeden çalışma takvimine göre en az bir hafta süre ile düzenlenir.

METEF’e Katılacak Okul ve Kurumlar

Madde 12 - METEF; o ildeki meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının katılımı ile gerçekleştirilir.

Sergilenecek ürünler ve Nitelikler

Madde 13 - METEF’te, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uyğulanan öğretim programları doğrultusunda öğretmen ve öğrenciler taarfından üretilen ve kültürel etkinlikleri belgeleyen ürünler ile meslekî ve teknik eğitiim tanıtıcı eserler sergilenir.

Sergilenecek ürünlerin çağdaş teknolojiye uygun, üstün nitelikli, özgün ve yöresel özellikler taşımasına özen gösterilir.

Ayrıca, ilde açılması düşünülen veya plânlanan bölüm ve alanların tanıtılması amacıyla başka illerde başarıyla uygulanan eğitim programları ile ilgili meslek alanlarında yapılan çalışmalara ait ürünler, ilgili okul ve kurumlarla iş birliği yapılarak sergilenebilir.

Ürünlerin Hazırlanması ve Kaynak Kullanımı

Madde 14 - Sergilenecek ürünler okul ve kurum atölyelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanır. Ürünlerin hazırlanmasında bu Yönergenin 9.maddesinin (b) fıkrası uyarınca belirlenen niteliklere uyulur.

Ürünlerin yapımında; okulun mevcut ödeneklerinden, döner sermaye gelirlerinden ve mahallen sağlanacak katkılardan yararlınılır.

Ürünlerin Seçimi

Madde 15 - Fuarda sergilenmek ve satışa sunulmak üzere hazırlanan ürünler ilgili seçici kurullar tarafından kontrol edilir, istenen nitelikler sahip olanlar belirlenir, uygun görülenler gösterime sunulmak üzere listelenir.

Meslek Alanlarının Bütünleştirilmesi

Madde 16 - Bu Yönergenin 7. maddesinin (a) fıkrasına göre belirlenen meslek alanlarına ilişkin ürünlerin bir arada ve kurum ayrımı olmaksızın sergilenmesi sağlanır.

Sipariş Alma ve Satış

Madde 17 - METEF’te sergilenen ürünleri satın almak için droğacak talepleri karşılamak üzere sipariş alınabileceği gibi satışı yapılmak üzere de ürünler hazırlanabilir. Sergilenen ürünlerden satışı yapılanlar alıcıya METEF sonunda teslim edilir.

Satışı yapılmak üzere hazırlanıp METEF’te sergilenen ürünlerin satış bedelleri, döner sermaye mevzuatına göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Nakliye ve Personel Giderleri

Madde 18 - METEF’te gösterime sunulacak ürünlerin hazırlanması ve METEF alanına getirilip götürülmesi için gerekli nakliye giderleri ile görevli personelin ulaşım, barınma ve diğer masrafları mahallen sağlanacak imkânlarla, ilgili okul ve kurum müdürlüklerince karşılanır.

Meslek Kuruluşları ile İş Birliği

Madde 19 - METEF’in hazırlanması, ürünlerin sergilenmesi, organizasyonu, finansman sağlanması vb. konularda mahallî meslek kuruluşları ile iş birliği yapılır. İstemeleri durumunda, mahallî meslek kuruluşları ve birliklerine de METEF’te tanıtım alanı ayrılabilir.

Danışmanlık Hizmetleri

Madde 20 - METEF’le ilgili etkinliklerin en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesi için fuarcılıkla ilgili mevcut birimlerden danışmanlık hizmetleri alınabilir.

İş Takvimi

Madde 21 - METEF’le ilgili iş ve işlemler EK-1 çizelgede belirlenen iş takvimine bağlı olarak yürütülür.

METEF’in Tanıtımı

Madde 22 - İl düzeyinde düzenlenen METEF’in geniş halk kitlelerine tanıtımı amacıyla "meslekî ve teknik eğitim" konulu broşür, dergi, kitap vb. kaynaklar hazırlanır, defileler düzenlenir, söyleşi, dinleti, panel, tiyatro, vb. etkinliklere yer verilir.

Ayrıca, meslekî ve teknik eğitimi tanıtmak ve öğrencileri mesleklere yönlendirmek amacıyla o ildeki ilköğretim okulu öğrencileri başta olmak üzere tüm halkın ve öğrencilerin gruplar halinde fuarı gezmeleri bir plâna bağlanıp, bu hususta gerekli önlemler alınır.

Yürürlük

Madde 23 - Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK: 1

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM FUARI İŞ TAKVİMİ

SIRA

NO

YAPILACAK İŞİN KONUSU

Koordinatör

Birim

Sorumlu Birim Süre
1 - Yürütme Kurulunun Kurulması Valilik İl Millî Eğitim Md. Ekim
2 - METEF Komitesinin kurulması Yürütme Kurulu İl Milli Eğitim Md. Ekim
3 -

Koordinatör okul ve kurumların

belirlenmesi ile Seçici kurulların oluşturulması

METEF Komitesi

Okul ve Kurum

Müdürlükleri

Ekim
4 - METEF’le ilgiil iş ve işlemler ile fuarda sergilenecek ürünlerin niteliklerinin belirlenerek bir genelge ile Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurum müdürlüklerine duyurulması Yürütme Kurulu Fuar Komitesi Kasım
5 - Ürünlerin hazırlanması

Okul ve Kurum

Müdürlükleri

  Kasım

6 -

 

Sergilenmek üzere hazırlanan ürünlerin kontrolü ve sergilenme ye değer görülenlerin belirlenmesi Seçici Kurul

Okul ve Kurum

Müdürlükleri

Mart
7 - Sergilenecek ürünler listesinin METEF komitesine gönderilmesi Seçici Kurul

Okul ve Kurum

Müdürlükleri

Nisan

8 -

Listede yer alan ürünlerden sergilenmesi uygun görülenlerin ilgili okul ve kurum müdürlüklerine duyurulması METEF Komitesi

Koordinatör

Okul ve Kurum Müdürlükleri

Nisan

9 -

 

İl merkezine gönderilen ürünlerin koordinatör okul ve kurum müdürlüklerince teslim alınması METEF Komitesi

Koordinatör

Okul ve Kurum

Müdürlükleri

Mayıs

10

 

Ürünlerin standlara yerleştirilmesi Seçici Kurul

Okul ve Kurum

Müdürlükleri

Mayıs

11

 

METEFin açılması Yürütme Kurulu

METEF Komitesi

Okul ve Kurum

Müdürlükleri

Mayıs