MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ’NE AİT BELGELER HAKKINDA ÇİZELGE

Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Nisan 1999


FORM 1

3308 SAYILI KANUNA GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MESLEK EĞİTİMİNE UYGUN İŞLETMELER İLE MESLEK ALANLARININ TESPİTİNE DAİR PROTOKOL

İŞLETMENİN

ADI

İŞYERİ SİCİL NO

ADRESİ

İŞYERİ SINIFI

TEHLİKE DERECESİ

ÇALIŞTIRDIĞI EN SON PERSONEL

SAYISI

EĞİTİMDE GÖREVLENDİRİLECEK USTA

ÖĞRETİCİ/EĞİTİM PERSONELİ

ÖĞRETMEN

İŞ PED. EĞT. ALAN

İŞ PED. EĞT. ALMAYAN

TOPLAM

ÜRETİM/HİZMET ALANI

         

BU İŞLETMEYE, EN YAKIN VE ULAŞIM KOLAYLIĞI OLAN MESLEK LİSELERİNİN ADLARI (Yakınlık ve meslek alanlarına göre sıra ile yazılacak)

1)

2)

3)

4)

5)

MESLEK ALANLARINA GÖRE İŞLETMEYE ALINABİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI

MESLEK ALANI ADI

ÖĞRENCİ SAYISI

HANGİ MESLEK LİSESİNDEN ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, yukarıda belirtilen meslek alanlarında ve karşılarında gösterilen sayıdaki öğrenciye meslek eğitimi yaptırılması uygun görülmüş/görülmemiş ve Yönetmeliğin 6, 7 ve 20/a maddesi gereğince bu protokol imzalanmıştır. …/…/…

İşlet. Mes.Eğt.Koor. ve Kom. Bşk

…………………
İmza

Mes.Alan Öğrt.

…………………

İmza

İlgili Mes.Alanının Bağlı Olduğu Oda Tems.

………………………
İmza

İşletme Yetkilisi

…………………...

İmza

 


FORM 2

…………….. İLİ ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM KURULUNCA MESLEK

EĞİTİMİ YAPILACAK İŞLETMELER VE MESLEK ALANLARINI BİLDİRME FORMU

Sayı Tarih : …../…../…..

………………………………………….. Meslek Lisesi Müdürlüğüne,

İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunca 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu gereğince ………... - ………… Öğretim Yılında meslek eğitimine gönderilecek okulunuz öğrencileri için işletmelere ve meslek alanlarına göre ayrılan kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Meslek eğitimine gönderilecek öğrencilerin tespid edilerek, bu öğrencilerin sözleşmelerinin uygulamalı eğitimin başlama tarihine kadar ilgili işletme yetkilileri ile birlikte imzalanması ve sigorta işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Milli Eğitim MüdürüİŞLETMENİN ADI-ADRESİ

TOPLAM

TOPLAM

NOT: 1. Kanun kapsamına giren iş yerlerinde 1475 sayılı İş Kanuna göre 50 ve 50’den fazla

işçi çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları işçi sayısının %5’inden az, %10’undan fazla olmamak,üzere, meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmak zorundadır.

2. İstedikleri takdirde 50’den az işçi çalıştıran işletmeler de meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırabilirler.

FORM 3

…………….. MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEKLERİ İŞLETMELERE YERLEŞTİRİLMELERİNE AİT ZÜMRE TUTANAĞI

…………………. MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………… Bölümündeki öğrencilerimizin meslek eğitimi yapabilecekleri işletmelerle ilgili olarak İl Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunca gönderilen listeler incelenmiş olup, aşağıda adları yazılı işletmelere karşılarında belirtilen öğrencilerin meslek eğitimi görmek üzere gönderilmesine karar vermiştir.

Olurlarınıza arz ederiz.

İşletmelerde Meslek Eğitimi Koordinatörü

……………………………….

İmza

Bölüm Şefi

……………………………….

İmza

Meslek Alanı Öğretmenleri

……………………………….

İmza İmza İmza

SIRA NO

İŞLETMENİN

ADI

SINIF

OKUL NO

ÖĞRENCİNİN

ADI VE SOYADI

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

OLUR

……./……./……..

Okul Müdürü

İmza

Not: Eğitim yapılacak işletmelerdeki kapasitenin ihtiyaçtan az olması halinde öğrenci seçimi Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesine göre yapılacaktır.


FORM 4

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

……………………….. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : 324/ ……/…../……

KONU : İşletmenizde Eğitim Yapacak

Öğrencilerin Meslek Alanlarına

Göre Dağılımı.


………………………………..

………………………………..

…………………….

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre …….. - …….. Öğretim Yılında

işletmenizde meslek eğitimi yapacak olan öğrencilerin; adı - soyadı, sınıfı, şubesi, okulu numarası, bölümü ve sigorta sicil numarası aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Okul Müdürü

 

SIRA NO

SINIFI/ŞUBESİ OKUL NO ADI VE SOYADI BÖLÜMÜ SİGORTA SİCİL NO
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

 

FORM 53308 SAYILI KANUNA GÖRE İŞLETMELERDE MESLEK

EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN TANITMA KARTI


  

FOTOĞRAF

ADI SOYADI  

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

BÖLÜMÜ   İL  
SINIFI VE ŞUBESİ   İLÇE  
OKUL NO   MAHALLE/KÖY  
BABA ADI   CİLT NO  
ADA ADI   SIRA NO  

DOĞUM YERİ

VE TARİHİ

  AİLE SIRA NO  
KAN GRUBU   CÜZDAN KAYIT NO  

İKAMETGAH

ADRESİ

VERİLDİĞİ NÜFUS İDARESİ
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

ÖĞRENCİNİN

İMZASI

  CÜZDAN SERİ NO VE NUMARASI  
VELİSİNİN ADI ADRESİ VE TLF. NO   VERİLİŞ TARİHİ  

AÇIKLAMALAR

İŞLETMEDE EĞİTİME BAŞLADIĞI TARİH

EĞİTİM GÖRDÜĞÜ İŞLETMENİN ADI, ADRESİ VE TLF. NO

SSK. NO  

Kayıtlarımıza Uygundur.

…./…./….

Koordinatör Müdür Yardımcısı

AÇIKLAMA: Bu form öğrenci tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve iş dosyasında

muhafaza edilecektir.FORM 6

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İŞLETMEDE MESLEK EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ

ÖĞRENCİNİN

Adı

Okul No

Soyadı

Sınıfı/Şubesi

Doğum Yeri

Bölümü

Doğum Tarihi

İşletmede Meslek Eğitiminin Baş. Tarih ve Öğrt. Yılı

Baba Adı

Ana Adı

İkametgah

Adresi Tel:

Uyruğu

KAYITLI OLDUĞU OKUL :


NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER VELİSİ VEYA VASİSİNİN

İl Cilt No

Adı :

İlçe Sıra No

Soyadı :

Mahalle Aile Sıra No

Akrabalık

Derecesi :

Köy

Verildiği

Nüfus İdaresi

İkametgah

Adresi :

Cüzdan Kayıt No

Veriliş

Tarihi

Tel. İş : Ev:


İŞLETMENİN İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN

Adı

Adı ve Soyadı

/ /

Görevi ve Unvanı

İmza/Kaşe

Adresi

Telefon No

Üretim/Hizmet Alanı

FORM 6/a

3308 SAYILI ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU GEREĞİNCE İŞLETMELERDE
MESLEK EĞİTİMİ GÖREN MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE AİT SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Bu sözleşme, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile bu kanuna

göre hazırlanan Yönetmeliklere uygun olarak, işletmede yapılacak meslek eğitiminin esaslarını düzenlemek amacıyla okul müdürü ile işveren veya işveren vekili arasında imzalanır.

Madde 2- İki nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin bir nüshası okul müdürlüğünde, bir nüshası ise işletmede bulunur.

Madde 3- İşletmede meslek eğitimi gören öğrencinin teorik eğitimi okulda/iş yerinin eğitim merkezinde yapılacaktır.

Madde 4- İşletmede meslek eğitimi gören öğrencilerin meslek eğitimi ve teorik eğitimi bloklaştırılmak suretiyle de yapılabilir.

İşletmedeki meslek eğitimi, il millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan ilgili öğretim yılı çalışma

takvimine göre yapılır.

Madde 5- İşletme tarafından öğrenciye her ay yaşına uygun asgari ücretin %30’undan aşağı olmamak üzere ücret ödenecektir. (3308 S.K.Mad.25)

Madde 6- Öğrencinin eğitimi sırasında iş yerinin kusurundan meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren ve işveren vekili sorumludur. (3308 S.K.Mad.25)

Madde 7- İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin meslek eğitimi, "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ" hükümlerine göre yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Madde 8- …../…../….. tarihinde yürürlüğe girmek üzere taraflarca imzalanan bu sözleşme öğrencinin meslek eğitimini tamamlayarak mezun olacağı tarihe kadar geçerlidir.

Madde 9- Beceri eğitimi başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da eğitime alınmış olan öğrenciler, okuldan mezun oluncaya kadar eğitime devam eder. (Yön.Mad.20/h).

Madde 10- İşverenin değişmesi halinde, yeni işveren aynı mesleği/üretimi sürdürüyorsa sözleşme devam eder.

Madde 11- Öğrencinin belediye sınırları içinde okulunu değiştirmesi durumunda meslek eğitimi aynı iş yerinde devam eder. Ancak okuldaki sözleşme öğrencinin tasdiknamesi ile birlikte yeni okuluna gönderilir.

Bu sözleşme ve işletmedeki örneği yeni okul müdürlüğünce imzalanarak yürürlüğü devam ettirilir.SÖZLEŞMENİN FESHİ

Madde 12- Sözleşme;

1. İş yerinin çeşitli sebeplerle kapatılması,

2. İş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni iş yerinin aynı mesleği/üretimi sürdürememesi,

3. Öğrenciye bakmakla yükümlü olanın belediye sınırları dışına zorunlu yer değiştirmesi,

4. Öğrencinin okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezası alarak okulla ilişiğinin kesilmesi

halinde feshedilir.

ÜCRET VE İZİN

Madde 13- Öğrenciye, işletmede meslek eğitiminin devam ettiği sürece yürürlükteki yaşına uygun asgarî ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir. Ücret, başlangıçta (………) TL.’dir. öğrenciye ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır. (3308 S.K.Mad.25)

Asgarî ücrette yıl içinde artış olması halinde, bu artışlar aynı oranda öğrencinin ücretine ilâve edilir.

Madde 14- Öğrenciye yarı yıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul müdürlüğünün de görüşü alınarak ücretsiz mazeret izni de verilebilir. (Yön.Mad.31)

Madde 15- Öğrenciye teorik eğitim için işletme tarafından okul müdürlüğünce düzenlenecek programa göre, gündüz ve çalışma saatleri içinde haftada iki gün izin verilir.

Madde 16- İşletmece, öğrenciye telafi eğitimi süresince ve okulda yapılacak sınav günlerinde çalışma saatleri içinde ücretli izin verilir. (Yön.Mad.20/f).

FORM 6/b

SİGORTA

Madde 17- Öğrenci, bu sözleşmenin akdedilmesi ile işletmede meslek eğitimine devam ettiği sürece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası hükümlerine göre okul müdürlüğünce sigorta ettirilir. (3308 S.K.Mad.25)

Madde 18- Bakanlıkça ödenmesi gereken sigorta primleri, 1475 sayılı İş Kanununun 33. maddesine göre öğrencinin yaşına uygun asgarî ücretin %50’si üzerinden hesap edilerek okul müdürlüğünce, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir veya bu Kurumun hesabına aktarılır.

Madde 19- Sigorta ve prim ödeme ile ilgili belgeler okul müdürlüğünce muhafaza edilir.

ÖĞRENCİNİN DEVAM, DİSİPLİN VE BAŞARI DURUMU

Madde 20- Meslek eğitimini işletmede gören öğrencilerden; uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalıktan, yangın, deprem gibi doğal afetlerden dolayı eğitime devam edemeyen öğrenciler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanırMadde 21- Öğrenci meslek eğitimi için işletmeye devam etmek zorundadır. İşletmede meslek

eğitimine devam etmeyen öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.

O ayın ücreti = (Asgarî Ücret X %30) Asg.Ücr. X %30 X Devamsızlık Gün Sayısı = ………. TL.

30

Madde 22- İşletme yetkilileri, özürsüz olarak üç işgünü meslek eğitimine gelmeyen öğrenciyi en

geç iki gün içinde okul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Madde 23- Öğrencinin işletmede disiplin soruşturmasını gerektirecek davranışta bulunması

halinde, bu durum işletme tarafından okul müdürlüğüne raporla bildirilir. Disiplin işlemi okul müdürlüğü tarafından mevzuatına göre yürütülür. Sonuç işletmeye yazılı olarak bildirilir. (Yön.Mad.39)

Madde 24- İşletmelerde yapılan meslek eğitiminde öğrencinin; her dönemde temrin, proje, iş,

deney ve hizmet değerlendirilmesinden aldığı puanlar ve varsa telafi eğitimi süresince yaptıkları temrin, proje, iş, deney ve hizmetlerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak nota çevrilir. Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalaması alınarak yıl sonu notu belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken yarım ve daha büyük kesirler tama yükseltilir, yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz. (Yön.Mad.25)

Yıl sonu beceri sınavı, ilgili yönetmelik esaslarına göre yapılır. (Yön.Mad.26)

TARAFLARIN DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 25- Beceri Eğitimi Yaptıracak İşletmelerin Sorumlulukları: (Yön.Mad.20)

a) Öğrencilerin işletmede yapacakları beceri eğitimi, bu eğitime katılacak öğrenci sayısı ve

eğitimin uygulanışı ile ilgili esasları düzenleyen protokolü İşletme Tespit Komisyonu ile birlikte imzalamak ve eğitimi çalışma takvimine uygun olarak yaptırmak,

b) Beceri eğitiminin, ilgili meslek alanı öğretim programına uygun olarak işletmece belirlenecek

yerde yapılmasını sağlamak,

c) İşletmede beceri eğitimi yapılacak alanların her biri için, öğrencilerin beceri eğitiminden

sorumlu olmak üzere, ustalık veya meslekî yeterliğe sahip ve iş pedagojişi eğtimi görmüş yeter sayıda ve nitelikte usta öğreticiyi veya eğitim personelini eğitimde görevlendirmek,

ç) Beceri eğitimi için gerekli olan temrin malzemelerini temin etmek,

d) İşletmede beceri eğitimi gören öğrenciye, yaşına uygun asgarî ücretin %30’undan az olmamak

üzere ödenecek ücret miktarı, ücret artışı ve diğer imkânları kapsayan eğitim sözleşmesini okul müdürü ile birlikte imzalamak,

e) Öğrencilerin devam durumlarını takip ederek devamsızlıklarını, hastalık izinleri ile beceri

eğitiminde almış oldukları puanları, süresi içinde ilgili okul müdürlüğüne bildirmek,

f) Öğrencilere telafi eğitimi süresince ve okulda yapılacak sınavlar için belirtilen günlerde ücretli

izin vermek,

g) Öğrencilere yarı yıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin vermek,

ğ) Uygulamalı derslerden öğrencilere bir ders yılı içinde devamsızlıktan sayılmak ve azami

devamsızlık süresi olan 19.5 günü geçmemek üzere, ilgili okul müdürlüğünün de görüşünü alarak mazeret izini vermek,

h) Beceri eğitimi başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da eğitime

alınmış olan öğrencileri, okuldan mezun oluncaya kadar işletmede eğitime devam ettirmek,

ı) Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli önlemleri almak,

i) Eğitimi yapılan meslek alanlarının öğretim programlarında bulunduğu halde, işletmedeki

imkânsızlıklar nedeniyle öğretilemeyen konuların öğretimi için okul müdürü ile iş birliği yapmak,

FORM 6/c

j) Öğrencilerin ilgili döneme ait puan çizelgelerini, dönem sonundan beş gün önce kapalı zarf

içinde ilgili okul müdürlüğüne teslim etmektir.

Madde 26- Öğrencileri beceri eğitimi için işletmelere gönderen okul müdürünün görev ve

sorumlulukları şunlardır (Yön.Mad.21):

a) İşletmede beceri eğitimi gören öğrenciye, asgarî ücretin %30’undan az olmamak üzere

ödenecek ücret miktarı, ücret artışı ve diğer imkânlar konusunda işletmelerde eğitim sözleşmesini

imzalamak,

b) Eğitimi yapılacak meslek alanlarıyla ilgili öğretim programlarının ve öğrencilerin işletmede

yaptıkları faaliyetlerle ilgili formların ders yılı başında işletmelere verilmesini sağlamak,

c) İşletmelerdeki beceri eğitiminin nitelikli personel tarafından yapılmasını sağlamak,

ç) İşletmelerdeki beceri eğitiminin ilgili meslek alanı öğretim programlarına uygun olarak

yapılmasını sağlamak,

d) Öğrencilerin sınıf geçme ile ilgili iş ve işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

e) Öğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret izinleri ile devam-devamsızlık durumlarının sağlıklı bir

şekilde takip edilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

f) İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primlerine ait işlemleri Aday Çırak,

Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütmek,

g) İşletmelere gönderilecek öğrencilerin seçimini yapmak ve bunları işletmeye bildirmek,

ğ) İşletmelerde öğrencilerin meslek eğitiminden sorumlu usta öğretici veya eğitim personelinin

yetiştirilmesi için iş pedagojisi kursları açmak, başarılı olanlara "Usta Öğretici" belgesi vermek, bununla ilgili kayıtları tutmak,

h) İşletmelerde meslek eğitiminin öğretim programına uygun olarak yürütülmesinde ve okul

işletme arasında eğitimde sürekli iş birliğini sağlamak amacıyla; ilgili bölümdeki öğretmen,

öğrenci, işletme sayısı ve işletmelerin okula uzaklıkları dikkate alınarak atölye ve meslek dersleri

öğretmenlerinden okulda görev verilmek kaydıyla aylık karşılığı ve zorunlu ek ders ücreti

karşılığında yeter sayıda koordinatör görevlendirmek ve bununla ilgili faaliyetleri sürekli olarak denetlemek,

ı) İşletmelerde görevli usta öğretici ve eğitim personelinin hizmet için eğitiminde, okulun personel

ve diğer imkânlarıyla yardımcı olmak,

i) İşletmelede yapılan beceri eğitiminde amaçlanan hedeflere ulaşılması içi işletme yetkilileri ile

işbirliği yaparak eğitimle ilgili gerekli önlemleri almak,

j) İşletme yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık yapmaktır.

Madde 27- Öğrencinin görev ve sorumlulukları (Yön.Mad.34-35):

a) İş yerinin şartlarına, kılık kıyafet ve çalışma düzenine uymak,

b) İş yerine ait sır ve özellikleri başkasına söylememek,

c) Greve katılmamak,

d) Eğitime düzenli olarak devam etmek,

e) Meslek Eğitimi ile ilgili iş dosyası tutmak,

f) İşletmede meslek eğitimi yaptığı günlerde aldığı sağlık raporunu, özrünün sona erdiği tarihten

itibaren işletmeye bilgi vermek ve en geç yedi gün içinde okul idaresine teslim etmek. (Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinin Sınıf Geçme Yönetmeliği, Mad.57).

Madde 28- İşletmede meslek eğitimi gören öğrencilere; devam, başarı ve disiplin ile bu

sözleşmede yer almayan diğer hususlarla ilgili konularda Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 

İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN

Adı ve Soyadı : ……………………..

Görevi : …………………

Tarih : ……./...…./…….

İmza : ………………...

Kaşe : ………………...


OKUL MÜDÜRÜNÜN

Adı Soyadı : ……………………..

Tarih : ……./...…./…….

İmza : ………………...

Mühür : ………………...
FORM 7

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ

ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI

…….. - ……. ÖĞRETİM YILI


ÖĞRENCİNİN:

ADI - SOYADI :

OKULU :

BÖLÜMÜ :

NUMARASI :

İŞLETMENİN:

ADI :

ADRESİ :

USTA ÖĞRETİCİNİN/EĞİTİM PERSONELİNİN:

ADI / SOYADI :

KOORDİNATÖR

ÖĞRETMENİN :

ADI - SOYADI :

AÇIKLAMALAR:

1. İşletme tarafından her öğrenciye iş dosyası tutturulur.

2. Bu dosyaya, öğrenciye yaptırılan temrin, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili; resimler, projeler ve değerlendirme çizelgeleri konulur (Yön.Mad.18/g ve 24).

3. Dosyadaki her resim, proje veya değerlendirme çizelgesi USTA ÖĞRETİCİ ve ÖĞRENCİ tarafından imzalanır.

4. Dosya, Yıl sonu beceri sınavı sırasında sınav komisyonu üyelerine ibraz edilir.

5. Yıl sonu beceri sınavı başarı puanının hesaplanmasında, 100 puan üzerinden iş doyasının ağırlığı %20’dir. (Yön.Mad.27)


FORM 7/a

İŞİN ADI

 

 

İŞİN RESİM NO

 

RESİM/RAPOR

 

İŞE BAŞLAMA

İŞİ BİTİRME

DEĞERLENDİRME

Tarih : …./…./…

Saat : …………

Verilen Süre

……….Saat

…………Dakika

Tarih : …./…./…

Saat : …………

Kullanılan Süre

…………Saat

…………Dakika

Değerlendirmeye Esas Kriterler

Rakam ile

Yazı ile

Değerlendirme Tam Puanı

100

Yüz

İşe Verilen Puan

ÖĞRENCİNİN

EĞİTİCİ PERSONELİN

KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİN

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Adı ve Soyadı :

İmzası :

FORM 7/a-1

………………... MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ İŞ GÜNLÜĞÜ
 


TARİH: …./…/….. DEPARTMAN: …...……………

YAPILAN İŞİN ÖZETİ

(Çalışılan bölüme göre kullanılan belge, menü, yemek tarifleri, araç ve gereçleri açıklanacaktır. Varsa örnek belgeler yapıştırılacaktır. Gözlemlediği veya yaşadığı, personel müşteri ilişkileri ile ilgili izlenimler yazılacaktır.


Öğrenci Usta Öğretici

İMZA İMZA

 


AÇIKLAMA : 1-Bu form, sektörün özelliğine göre yılın belli dönemlerinde faal olan meslek alanlarında yoğunlaştırılmış beceri eğitimi yapılan meslek liseleri öğrencileri tarafından kullanılacaktır.

2- Form çoğaltılarak kullanılabileceği gibi defter üzerinde düzenlenerek de kullanılabilir.


 FORM 7/b

3308 SAYILI KANUNA TABİ İŞLETMELERDE

MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN

MESLEK ALANLARINA GÖRE İŞLETMEDE YAPTIKLARI

GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP FORMU

ÖĞRENCİ :

Adı ve Soyadı : …………………………

Sınıfı ve Şubesi : …………….…………...

Okul No : …………………………

Meslek Alanı : …………………………


İŞLETMENİN ADI :

………………………………………

………………………………………

TARİH

YAPTIRILAN İŞİN ADI

İŞİN

VERİLEN PUAN

EĞİTİCİ PERSONELİN İMZASI

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

* BU FORM ÖĞRENCİNİN İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ İŞ DOSYASINDA MUHAFAZA EDİLECEKTİR.


FORM 8

…………………………. MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN

…… - ….. ÖĞRETİM YILI …… DÖNEM MESLEK EĞİTİMİ UYGULAMASI PUAN ÇİZELGESİ

İşletmenin Adı : …………………………… Tel : …………………………

SIRA NO

ÖĞRENCİNİN

İŞLETMEDE VERİLEN PUANLAR

 

ARİTMETİK ORTALAMA

OKUL NO

ADI VE SOYADI

BÖLÜMÜ

TEMRİN

İŞ-HİZMET

PROJE

DENEY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

EĞİTİCİ PERSONEL İŞLETME YETKİLİSİ

…………………….. …./…../…..

İmza İmza

AÇIKLAMA: 1) Bu çizelge; öğrenciye takdir edilen puanlar değerlendirilerek, işletme yetkilisi tarafından doldurularak, dönem sona ermeden beş
(5) gün önce kapalı zarf içinde okul müdürlüğüne teslim edilecektir. (Yön.Mad.20/j)

2) Değerlendirme esasları Yön.Mad.25’e göre uygulanır.


FORM 8/a

…………………………. MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN

…… - ….. ÖĞRETİM YILI …… DÖNEMİ MESLEK EĞİTİMİ UYGULAMASI PUAN ÇİZELGESİ

Bölümü : …………………………… Şubesi : …………………………

SIRA NO

ÖĞRENCİNİN


 

İŞLETMEDEN GELEN PUANLAR
DÖNEM NOTU

OKUL NO

ADI VE SOYADI

BÖLÜMÜ

TEMRİN

İŞ-HİZMET

PROJE

DENEY

TELAFİ EĞİTİM PUANI

BECERİ YARIŞMASI PUANI (VARSA)

ARİTMETİK ORTALAMA

RAKAM İLE YAZI İLE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN KOORDİNATÖR MÜDÜR YRD. OKUL MÜDÜRÜ

…………………….. ………….………….… …./…../…..

İmza İmza İmza

AÇIKLAMA: Bu çizelgeye; işletmeden gelen puanlar ve varsa okulda uygulanan Telafi Eğitimi veya Beceri Yarışmasının puanları yazılacak ve genel ortalama alındıktan sonra not fişi olarak kullanılacaktır.


FORM 8/b

…. - … ÖĞRETİM YILI

BECERİ SINAVI DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

Tarih : …………………

Sınıfı ve Bölümü : ………………

Dersin Adı :………………….

Sıra No

Öğrencinin

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

TOPLAM (100 Puan)


 

Düşünceler


Okul No


Adı ve Soyadı
(…)

Puan
(…)

Puan
(…)

Puan
(…)

Puan
(…)

Puan

Sınav Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye

Okul Müdürü
FORM 8/c

…. - … ÖĞRETİM YILI

YIL SONU BECERİ SINAVI NOT ÇİZELGESİ

SINIF :

ŞUBE :

BÖLÜMÜ :

TARİH : …./…./….

 

ÖĞRENCİNİN

BECERİ SINAVI PUANI

İŞ DOSYASI

YIL SONU BERECİ SINAV PUANI (B+D)

YIL SONU BECERİ SINAVI NOTU

DÜŞÜNCELER

Okul NoAdı ve Soyadı

100

Puan Üzerinden Takdir Edilen


(A)

Yıl

Sonu Beceri Sınavına Etkisi

(Ax%80)


(B)

100

Puan Üzerinden Takdir Edilen


(C)

Yıl

Sonu Beceri Sınavına Etkisi

(Cx%20)


(D)Rakam İle


 

Yazı İle

Sınav Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye

Okul MüdürüFORM 8/d

…………….. MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN …. - … ÖĞRETİM YILI

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ YIL SONU NOT FİŞİ

SIRA NO

ÖĞRENCİNİN

DÖNEM NOTLARI

1. ve

2. Dönem

Notları

Aritmetik Ortalaması

Yıl

Sonu

Beceri

Sınav

Notu

YIL SONU BAŞARI NOTU

AÇIKLAMA

No

Adı ve Soyadı 1. Dönem Notu 2. Dönem Notu Rakam ile

Yazı ile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Bölüm Şefi Koordinatör Müdür Yard. Okul Müdürü

Yıl Sonu Not Fişi:

1. Öğrencinin birinci ve ikinci dönem notları yazıldıktan sonra her iki dönem notunun aritmetik ortalaması alınarak ilgili sütuna işlenir. Yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

FORM 9

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN

MAZERET İZİN DİLEKÇESİ


……………………… MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………….
İŞLETMENİN :

ADI : ……………………………………………………….

ADRESİ : ……………………………………………………….

……………………………..

TELEFON NO : …………………………


Yukarıda adı ve adresi yazılı işletmede meslek eğitimi gören okulunuzun …………………. sınıfı ……………….. nolu öğrencilerinden velisi bulunduğum……………………………….’e mazeretinden dolayı ………………… gün …………… saat ücretsiz izin verilmesini ve bu iznin öğrencinin devamsızlığına sayılacağını bildiğimi saygı ile arz ederim.

…/…/….

Öğrenci Velisinin

Adı Soyadı :

İmzası :

 

OLUR

…/…/….


Usta Öğretici :

Adı ve Soyadı :

……………….

İmzası : ...……………

OLUR

…/…/…


İşletme Yetkilisi :

Adı ve Soyadı :

……………….

İmzası : ...……………

OLUR

…./…/…


Okul Müdürü :

Adı ve Soyadı :

……………….

İmzası : ...……………

NOT: Bu izin dilekçesi işletme yetkilisi tarafından izin verilmesi uygun görülüp imzalandıktan sonra okul müdürlüğüne öğrenci ile gönderilecektir. Öğrencinin bu durumu devam-devamsızlık çizelgesine mazeret izni olarak işlenecektir. (Yön.20/ğ)


FORM 9/a

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN

YARI YIL/YAZ TATİLİ İZİN DİLEKÇESİ


……………………… MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………….
İŞLETMENİN :

ADI : ……………………………………………………….

ADRESİ : ……………………………………………………….

………………………..……………………………..

…………………………


Yukarıda adı ve adresi yazılı işletmede meslek eğitimi gören okulunuzun ………. sınıfı ……….. nolu öğrencilerinden velisi bulunduğum ………………………..’a …./…./…. - …./…./….. tarihleri arasında ……. gün yarıyıl/yaz tatili ücretli izin verilmesini arz ederim.

…/…/….

Öğrenci Velisi

Adı Soyadı

İmza

 

OLUR

…/…/….


Usta Öğretici :

Adı ve Soyadı : ……………..

İmzası : ...……………

OLUR

…/…/…


İşletme Yetkilisi :

Adı ve Soyadı : ……………...

İmzası : ...……………

OLUR

…./…/…


Okul Müdürü :

Adı ve Soyadı : ……………...

İmzası : ...……………

NOT: Bu izin dilekçesi öğrenci velisi tarafından iki nüsha düzenlendikten sonra ilgili Okul Müdürünün Olur’u alınıp işletme yetkilisi tarafından muhafaza edilecektir.

 
FORM 10

……………………………. LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ AYLIK DEVAM - DEVAMSIZLIK

BİLDİRİM ÇİZELGESİ

İşletmenin Adı : …………………………….. Tarih : …../…../…..

Telefon No : …………………………….

ÖĞRENCİNİN

……. - …….. ÖĞRETİM YILI AY: ………………..

TOPLAM

SIRA NO SINIF OKUL NO ADI SOYADI

GÜNLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

S

Ö

2

S

Ö

3

S

Ö

4

S

Ö

5

S

Ö

6

S

Ö

7

S

Ö

8

S

Ö

9

S

Ö

10

S

Ö

11

S

Ö

12

S

Ö

13

S

Ö

14

S

Ö

15

S

Ö

16

S

Ö

İŞLETME YETKİLİSİ

…………………..

…./…/…..

R: Rapor

Y: Yok

H: Hasta

O: Okul

M: Mazeret İzni

X: Devam

T: Tatil

S: Sabah

Ö: Öğle

…../….../……

İncelendi

Koor.Md.Yrd.

AÇIKLAMA: 1. Devamsızlıklar hergün ilgili sütun ve satıra ilgili harfle yazılacaktır.

2. Bu form işletme tarafından her ay iki nüsha olarak tanzim edilecektir.

3. Bu formun aslı en geç takip eden ayın ilk beş iş günü içerisinde, dönem sonlarında ise puan çizelgesi ile birlikte ay sonu beklenmeden okul müdürlüğüne gönderilir.

4. En çok üç gün işletmeye devamsızlık yapan öğrenciler en geç iki gün içerisinde okul müdürlüğüne bildirilir.FORM 11

………………………… MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNDEN

KOORDİNATÖR OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERİN GİDECEKLERİ

İŞLETMELER İLE GÖREV GÜNLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE

SIRA NO

 

İŞLETMENİN ADI

GÖREV GÜNLERİ

Pazartesi

Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLERİN İSİMLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ÇİZELGEYİ DÜZENLEYEN:OLUR

………………………………… …./…/….

İşl.Mes.Eğt.Koor.Md.Yrd. Okul Müdürü

İmza İmza

 FORM 12

………………………. MESLEK LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ UYGULAMASINDA GÖREVLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİN AYLIK GÖREV FORMU

ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI : …………………………………………

 

İŞLETMEYE GİTTİĞİ TARİH

GİTTİĞİ İŞLETMENİN ADI

İŞLETMEYE

YAPTIĞI İŞ (Özet Olarak)

KOORDİNATÖR

Gidiş Saati

Dönüş Saati Öğretmenin İmzası Md. Yrd. İmzası


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Koordinatör Md. Yrd. OLUR

İmza …./…/….

Okul Müdürü

İmza

AÇIKLAMALAR: Bu form her koordinatör öğretmen tarafından aylık olarak tutulur. Her görev için en geç görev bitimini takip eden mesai günü başlangıcında koordinatör müdür yardımcısına imzalatılır. Bu form ay sonunda okul müdürüne teslim edilir.

Koordinatör öğretmen, kontrol esnasında öğrencilerin; başarı, devam ve disiplin konularında acilen bildirilmesi gerekli görülen hususlarla ilgili olarak ayrıca bir rapor hazırlayarak zamanında okul müdürlüğüne verir (Yön.Mad.22/f).

FORM 13

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLERİNİN İŞLETMEYE YAPACAĞI REHBERLİK RAPOR FORMU


……………………………………. MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………

Okulumuz ……………………… bölümü öğrencilerinin, meslek eğitimi gördüğü işletmede yapmış olduğum bir aylık koordinatörlük görevlerim sırasında aşağıda belirttiğim hususlar tarafımdan tespit edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…/…/….

İŞLETMENİN ADI VE ADRESİ : ……………………………. GÖREV TARİHLERİ:

…………………………………………………………………..

İşletme Eğitim Koordinatörün …./…./….

Yetkilisinin …./…./….

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı …/…./…..

……………….. ……………… …/…./…..

İmza İmza …/…./…..

KOORDİNATÖRÜN REHBERLİK YAPTIĞI KONULAR

DEĞERLENDİRME VE YAPILAN

TAVSİYELER

A.Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği ile ilgili konular:

1. Usta Öğretcinin yıllık eğitim planı varmı? Uyguluyor mu? Öğrencilere sürekli aynı işlem mi, rotasyona göre mi eğitim yaptırılıyor?

2. Ders planı ve işletme imkanlarına göre öğrencilerin günlük çalışmaları planlanmış mı?

3. Öğrenci devamsızlığı günlük olarak takip ediliyor mu?

4. Meslek eğitimi çalışmaları puanla değerlendiriliyor mu?

5. Yapılan işlerle ilgili olarak her öğrenciye iş dosyası tutturuluyor mu?

6. Öğrencilere 3308 Sayılı Kanunun 25. ve 13. maddesine göre ücret ödeniyor mu? (Aylık olarak).

7. Meslek Eğitimi, çalışma saatlerinde yapılıyor mu?

8. İş güvenliği konusunda öğrencilere yeterli bilgi veriliyor ve gerekli tedbirler alınıyor mu?

NOT: Bu form her işletme için ayrı ayrı doldurulacak her dönem rehberlik sonuçları raporu okul idaresine verilecektir.

FORM 13/a

KOORDİNATÖRÜN REHBERLİK YAPTIĞI KONULAR

DEĞERLENDİRME VE YAPILAN

TAVSİYELER

9. Öğrenciler disiplin, kılık-kıyafet

ve işletmenin kurallarına uyuyor mu?

10. Öğrencilerin telafi eğitimine

alınması gerekiyor mu? Gerekiyorsa hangi konularda telafi eğitimi uygulanmalı?

B.Eğitici Personelle ilgili konular:

1. İşletmenin meslek eğitimi ile

görevli personelinin usta öğreticilik belgesi var mı?

(3308 S.K.Md.31.Yön.Md.20/c)

2. Eğitici personelin sorumlu olduğu öğrenci grubu sayısı Yönetmeliğin 19. maddesine uygun mu?

3. Meslek eğitimi konusunda

koordinatör tarafından eğitici personelle yapılan rehberlik ve konusu.

4. Eğitici personelin tekamül

eğitimine ihtiyacı var mı?

C.İşletme ile ilgili konular:

1. İşletmede meslek eğitimine

başlayan öğrenciler takip eden sınıfta da aynı işletmede eğitimine devam ediyor mu?

2. İşletmelerde meslek eğitimi, yıllık çalışma takvimine uygun olarak sürdürülüyor mu?

3. İşletmede meslek eğitiminin

mevzuata göre sürdürülmesi ile ilgili gerekli tedbirler alınıyor mu?

(3308 S.K.Md.22.Yön20.Md.)

4. Okul, öğretim programlarını

işletmeye verdi mi?

5. Öğrenciler için meslek eğitimi

gelişim tablosu uygulanıyor mu?

6. İşletme yetkililerinin meslek

eğitiminin uygulanışı ve öğretim programları konusundaki görüş ve tavsiyeleri.

D.Açıklanması gereken diğer hususlar:


 


İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GELİŞİM

TABLOSU DOLDURULMASINA AİT AÇIKLAMALAR

İşletmelerde meslek eğitimi uygulaması öğretim programlarına uygun olarak yapılır. Mesleğin öğretim programındaki temrin, iş, proje, deney v.b. çalışmalardan ne kadarının yaptırıldığı her öğrenciye ait, <<Gelişim tablosu>> ile takip edilir.

Beceri eğitiminde işlemlerin öğretilmesi esastır. İşlem, işi meydana getiren başlıca davranışların her birisidir. Beceri eğitiminde öğretimin gerçekleştirilebilmesi için bir işlemin kabul edilebilir bir sayıda tekrarlanması gerekir.

Bu tablonun sütununda, programda kazandırılması amaçlanan işlemler sıralanmıştır. Satırlara ise, bu eğitime tabi olacak öğrenci isimleri yazılacaktır.

Tablonun doldurulması:

1. İşletmenin adı, okulun adı, işletmede eğitimin yapılacağı tarihleri doldurunuz. Düşey sütuna eğitime tâbi olan öğrencileri okul numaraları, ad ve soyadlarını yazınız.

2. Öğrencilerin işletmede yaptıkları temrin veya üretim çalışmalarının her birinin tamamlanmasından sonra iş dosyasına konulacak resim ve görevleri dikkatle inceleyin. İşleri işlemler bakımından analiz ediniz.

3. Her iş veya görevin ihtiva ettiği listede yer alan işlemleri, işlem ile öğrenci isminin çakıştığı kutuya işaretleyiniz. Aynı işlem birden çok sayıda yapılmışsa ya da daha sonra yapılan işlerde tekrar yapılmışsa o haneye aşağıdaki gibi işaretleyiniz.

İşlem bir kez yapılmışsa bir çizgi,


İşlem iki kez yapılmışsa aynı kutuya iki çizgi,


İşlem üç kez yapılmışsa aynı kutuya üç çizgi,


İşlem dört kez yapılmışsa aynı kutuya dört çizgi,


İşlem beş kez yapılmışsa aynı kutuya beş çizgi,


çizilerek gösterilir. Daha çok sayıda tekrarlanmışsa fazlası çizilerek gösterilmeyecektir.

İşlemlerin işaretlenmesi her iş veya görev tamamlandıkça yapılacaktır. Bu tablonun doldurulmasında ilgili öğretmenlerle iş birliği yapılacaktır.

Telâfi eğitimi programı, eğitim Gelişim tablosundaki eksiklikler dikkate alınarak hazırlanacaktır.

NOT: Bu form, düzenlenecek olan her Gelişim Tablosuna eklenecektir.

FORM 14

İL ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM KURULUNA GÖNDERİLECEK

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİ FORMU

OKULUN ADI : …………………………………………………………..

ÖĞRETİM YILI : ………./………..

SIRA NO

ÖĞRENCİ GÖNDERİLEN İŞLETMENİN ADI

BÖLÜMLERE VE SINIFLARA GÖRE İŞLETMELERE GÖNDERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

BÖLÜM

SINIF

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K

AÇIKLAMA: Bu form işletmelere gönderilen öğrencilerle ilgili istatistik bilgiyi hazırlamak amacı ile okul idaresi tarafından doldurularak Ekim ayı başında İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kuruluna gönderilecektir.

TOPLAM

K

E

GENEL TOPLAM


İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU

(ÖRNEK)

FORM 15

İŞLETMENİN ADI :

TESVİYECİLİK MESLEK ALANI …….. SINIF

OKULUN ADI :

EĞİTİM TARİHLERİ …./…./…. - …./…/….
ÖĞR
ÖĞRENCİNİN

İŞLEMLER

T O R N A C I L I K

Tornada endikatör kullanmak

Tornada passametre kullanmak

Tornada çatal ve tampon mastarları kullanmak

Tornada pnömatik ölçme ve kontrol aletleri kullanmak

Pensleri fener miline takmak ve sökmek

İş parçasını pense bağlamak, pensten sökmek

Bağlanan iş parçasını tornalamak

Mengeneli aynayı fener miline takmak, sökmek

Markalanan iş parçasını mengeneli aynaya bağlamak

İş parçasının merkez kontrolünü yapmak

Aynayı parçaya göre dengelemek

Bağlanan iş parçasını tornalamak

Eksantriği markalamak

Punta deliklerini açmak

İş parçasını tornaya bağlamak

İş parçasını dengelemek

Tornalanan eksantriği kontrol etmek

İş parçasını cıvata ve papuçlarla delikli aynaya bağlamak

İş parçasını gönye ile delikli aynaya bağlamak

NO Adı ve Soyadı  

1

2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NOT: Bu GELİŞİM TABLOSU örnek olarak hazırlanmıştır. Zümre

öğretmenlerince, öğretim programları esas alınarak her KOORDİNATÖR

meslek alanı için ayrı GELİŞİM TABLOSU hazırlanacak ve Adı Soyadı

uygulamaya konulacaktır.

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU

(ÖRNEK)

FORM 15/a

İŞLETMENİN ADI :

TESVİYECİLİK MESLEK ALANI …….. SINIF

OKULUN ADI :

EĞİTİM TARİHLERİ …./…./…. - …./…/….
ÖĞR
ÖĞRENCİNİN

İŞLEMLER

T O R N A C I L I K

Bağlama kalıbını delik ve mengeneli aynaya bağlamak Bağlanan iş parçasını dengelemek İş parçasını malafaya bağlamak İş parçasını tornalamak Sabit yatağı tornaya bağlamak Gezer yatağı tornaya bağlamak

Yatak çenelerini işe göre ayarlamak

Yatağa alınan parçayı tornalamak Profil kalemlerini mastara göre bilemek Kalemi mastarlarla kalemliğe bağlamak İçbükey profilleri işlemek Dışbükey profilleri işlemek Küre tornalamak Kopya tertibatı ile kopya tornalamak Profilleri şablonla kontrol etmek Fener miline parmak freze bağlayarak kanal işlemek Kızak eklerini çıkararak büyük çaplar tornalamak Tornada delik ve silindirik yüzeyleri taşlamak

NO

Adı ve Soyadı   20 21 22 23 24 25

26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

NOT: Bu GELİŞİM TABLOSU örnek olarak hazırlanmıştır. Zümre

öğretmenlerince, öğretim programları esas alınarak her KOORDİNATÖR

meslek alanı için ayrı GELİŞİM TABLOSU hazırlanacak ve Adı Soyadı

uygulamaya konulacaktır.


İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU

(ÖRNEK)

FORM 15/b

İŞLETMENİN ADI :

TESVİYECİLİK MESLEK ALANI …….. SINIF

OKULUN ADI :

EĞİTİM TARİHLERİ …./…./…. - …./…/….
ÖĞR

ÖĞRENCİNİN

İŞLEMLER

F R E Z E C İ L İ K

Modül kumpasını kullanmak Modül passametlerini kullanmak Modül mikrometresini kullanmak

Johanson mastarını kullanmak

Modül frezesini makinaya eksende bağlamak

Konik dişli taslağını makinaya bağlamak

Dişliçarkı frezelemek Düzeltme açısını ayarlayarak frezelemek Tornalanmış taslağı malafaya bağlamak

İşi divizöre bağlamak

Divizörü istenen bölüntü sayısına ayarlamak

Frezeyi makinaya ekseninde bağlamak

Frezenin açısına göre divizörü ayarlamak

NO

Adı ve Soyadı

1

2

3

4

5

6 7 8

9

10

11

12 13

NOT: Bu GELİŞİM TABLOSU örnek olarak hazırlanmıştır. Zümre

öğretmenlerince, öğretim programları esas alınarak her KOORDİNATÖR

meslek alanı için ayrı GELİŞİM TABLOSU hazırlanacak ve Adı Soyadı

uygulamaya konulacaktır.
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU

(ÖRNEK)

FORM 15/c

İŞLETMENİN ADI :

TESVİYECİLİK MESLEK ALANI …….. SINIF

OKULUN ADI :

EĞİTİM TARİHLERİ …./…./…. - …./…/….
ÖĞR

ÖĞRENCİNİN

İŞLEMLER

F R E Z E C İ L İ K

Sırayla kanalları açmak Sonsuz vida için makinayı hazırlamak Dişliçark tanzimi yapmak

Helis ayar açısını tabla veya üniversal başlığa vermek

Sonsuz vida açmak

Karşılık dişlisini yapmak

Modül frezesini eksene ve dişliçark diş genişliği ortasına göre ayarlamak İşi bağlayarak frezelemek Modül frezesi ile zincir dişlisini açmak için makinayı hazırlamak

İşi bağlayarak frezelemek

Diğer usullerle dişli açmak için tezgahı ayarlamak

İşi bağlayarak frezelemek

Diğer frezeleme işlemlerini yapmak
NO Adı ve Soyadı

14

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25 26

NOT: Bu GELİŞİM TABLOSU örnek olarak hazırlanmıştır. Zümre

öğretmenlerince, öğretim programları esas alınarak her KOORDİNATÖR

meslek alanı için ayrı GELİŞİM TABLOSU hazırlanacak ve Adı Soyadı

uygulamaya konulacaktır.


İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU

(ÖRNEK)

FORM 16

İŞLETMENİN ADI :

GİYİM MESLEK ALANI …….. SINIF

OKULUN ADI :

EĞİTİM TARİHLERİ …./…./…. - …./…/….
ÖĞR

ÖĞRENCİNİN

İŞLEMLER

K A L I P U Y G U L A M A

Model çekmek Modelin özelliklerini belirlemek Temel kalıp hazırlamak Kalıp üzerine model uygulamak Kumaşı biçkiye hazırlamak Kalıbı kumaşa uygulamak Giyimi kontrole hazırlamak 1. Prova yapmak Provadan çıkarmak

II. Prova yapmak

II. Kontrolü yapmak Model özelliğine uygun telalamak Makine çekmeye hazırlamak Makine çekmek Ara Ütüsü yapmak İç temizliklerini yapmak Yırtmaç çalışmak Manşet çalışmak Pat çalışmak Cep çalışmak Yaka çalışmak Yakayı bedene geçirmek Kolu beden takmak Astar hazırlamak Kemer hazırlamak Astarı giysiye geçirmek İlik açmak Düğme dikmek Ütüsünü yapmak

NO

Adı ve Soyadı  

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

NOT: Bu GELİŞİM TABLOSU örnek olarak hazırlanmıştır. Zümre

öğretmenlerince, öğretim programları esas alınarak her KOORDİNATÖR EĞİTİM PERSONELİ

meslek alanı için ayrı GELİŞİM TABLOSU hazırlanacak ve Adı Soyadı Adı Soyadı

uygulamaya konulacaktır.

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU

(ÖRNEK)

FORM 16/a

İŞLETMENİN ADI :

ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ALANI

OKULUN ADI :

EĞİTİM TARİHLERİ …./…./…. - …./…/….
ÖĞRÖĞRENCİNİN

İŞLEMLER

 
Yıllık plana uygun ünite planı hazırlamak Ünite planına uygun günlük planı hazırlamak Düzenli olarak günlük plan yapmak Günlük planda çocukların yaş ve seviyelerine uygun hedefler saptamak Günlük planda yer alan hedefler doğrultusunda hedef davranışları saptamak Günlük planda üniteye uygun konu analizi yapmak Üniyete ilişkin etkinliklere uygun süre saptamak

Günlük planda uygulanacak faaliyetlere ilişkin araç-gereç hazırlamak

Günlük planda uygulanacak faaliyetlere ilişkin eğitim durumunu saptamak Serbest zaman etkinliklerinde yaratıcılığını kullanmak Üniteye uygun serbest zaman etkinliklerini hazırlamak İlgi köşelerini üniteye uygun düzenlemek Anadili etkinliklerini hedefe uygun seçme ve tekniğine uygun hazırlamak Müzik etkinliklerini hedefe uygun seçmek ve tekniğine uygun hazırlamak Oyun etkinliklerini hedefe uygun seçmek ve tekniğine uygun hazırlamak Rutin faaliyetlerde çocuklara rehberlik etmek Yaratıcılığını kullanarak üniteye uygun deney, proje ve doğa etkinliklerini düzenlemek Temiz ve düzenli çalışmak İşyeri disiplinine uygun giyinmek ve davranmak Kurum personeli ile olumlu ilişkiler kurmak

NO

Adı ve Soyadı  

1

2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NOT: Bu GELİŞİM TABLOSU örnek olarak hazırlanmıştır. Zümre

öğretmenlerince, öğretim programları esas alınarak her KOORDİNATÖR EĞİTİM PERSONELİ

meslek alanı için ayrı GELİŞİM TABLOSU hazırlanacak ve Adı Soyadı Adı Soyadı

uygulamaya konulacaktır.

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU

(ÖRNEK)

FORM 17

İŞLETMENİN ADI :

BANKACILIK MESLEK ALANI SINIF :

OKULUN ADI :

EĞİTİM TARİHLERİ …./…./…. - …./…/….
ÖĞRÖĞRENCİNİN

İŞLEMLER

 
Ödeme işlemlerini iş akımına uygun olarak yapmak Tahsilat ve tediye işlemlerini yapmak Hesap açma ve tahsilat işlemlerini yapmak Çekle ödeme işlemlerini iş akımına göre uygulamak

Yevmiye icmalini çıkarmak

Telgraf, telefon havalelerinde mektup havalesi işlemlerini iş akımına göre uygulamak Üçüncü şahısların hesaba para yatırmaları halinde yapılacak işlemleri yapmak Mektup havale işlemlerini yapmak Masrafların muhasebeleştirilmesi işlemini iş akımlarına uygulamak Ödenecek havale işlemlerinde bankaca keşide olunan çek işlemlerini yapmak Ödenecek çek işlemlerini yapmak Ödenmeyen senetlerle ilgili işlemleri yapmak Ticari kredilerin açılış işlemlerinde, istihbarat işlemlerini yapmak Banka vergi mükellef ve sorumlulukları muhasebe işlemleri iş akımlarına uygulamak Muhtelif tahsilat işlemlerinde havale işlemlerini iş akımına uygulamak

NO

Adı ve Soyadı  

1

2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NOT: Bu GELİŞİM TABLOSU örnek olarak hazırlanmıştır. Zümre

öğretmenlerince, öğretim programları esas alınarak her KOORDİNATÖR

meslek alanı için ayrı GELİŞİM TABLOSU hazırlanacak ve Adı Soyadı

uygulamaya konulacaktır.

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE AİT GELİŞİM TABLOSU

(ÖRNEK)

FORM 17/a

İŞLETMENİN ADI :

BANKACILIK MESLEK ALANI …….. SINIF

OKULUN ADI :

EĞİTİM TARİHLERİ …./…./…. - …./…/….
ÖĞRENCİNİN

İŞLEMLER

B A N K A C I L I K

Hesapların kapatılması halinde faiz miktarını hesaplara ilave etmek Paralı hakların muhasebe işlemleri iş akımlarını uygulamak Mızan, aylık, üç aylık plasman cetvellerini işlemek İstismar faizi işlemleri iş akımlarını uygulamak Genel Merkez işlemleri bilinen iş akımlarını uygulamak Vadeli tasarruf mevduatı hesabı, hesabın kapatılması halindeki işlemleri yapmak Hesapların aylık döküm işlemlerini yapmak

Mahsuben başka bir hesaptan tasarruf hesabına para aktarılması işlemleri yapmak

Teminat ve kefalet mektuplarını yazmak Demirbaşların muhasebeleştirilmesi işlemleri iş akımlarını uygulamak Muhtelif kıymetler muhasebe iş akımlarını uygulamak Vadesiz bankalar mevduat işlemlerini iş akımına uygun olarak yapmak İştira senetleri işlemlerini iş akımına uygun olarak yapmak Borçlu cari hesap işlemlerini iş akımına uygun olarak yapmak Çek istenilen hallerde hesap açma işlemlerini yapmak Vadesiz resmi daireler ticari mevduat hesaplarını iş akımına göre yapmak Hesap sahibinin ölümü halinde yapılması gereken işlemleri yapmak Mevduatla zaman aşımı halinde yasal işlemleri yapmak Tahvil ve kupon muhasebe işlem iş akımlarını uygulamak Cüzdan, çek karnesi, mühürlerin kaybı halindeki işlemleri yapmak Kiralık kas talebi halindeki işlemleri yapmak Altın karşılığı avans işlemlerini yapmak

NO

Adı ve Soyadı  

1

2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NOT: Bu GELİŞİM TABLOSU örnek olarak hazırlanmıştır. Zümre

öğretmenlerince, öğretim programları esas alınarak her KOORDİNATÖR EĞİTİM PERSONELİ

meslek alanı için ayrı GELİŞİM TABLOSU hazırlanacak ve Adı Soyadı Adı Soyadı

uygulamaya konulacaktı

FORM 18

USTA ÖĞRETİCİSİ BULUNMAYAN İŞLETMELERİN

EĞİTİM PERSONELİ GÖREVLENDİRME FORMU

 

…………………………… MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………

…../…../…..

İşletmenizde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliğin 4’üncü maddesindeki şartları taşıyan usta öğretici bulunmadığından Yönetmeliğin 21/ğ maddesine göre aşağıdaki kimlikleri yazılı olanlar, öğrencilerin meslek eğitiminde eğitici personel olarak görevlendirilecek ve okulunuzun açacağı iş pedagojisi kurslarında usta öğretici olarak yetiştirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

MESLEK EĞİTİMİ

İLE GÖREVLENDİRİLEN

PERSONELİN

İşletme Yetkilisinin

Adı ve Soyadı

…………………….

İmzası

ADI SOYADI

YAŞI MESLEKİ KIDEMİ VE MESLEK ALANI ÖĞRENİM DURUMU

OLUR

…./…/…

………………… Meslek Lisesi Müdürlüğü

İmza

AÇIKLAMA : Bu form işletme tarafından iki nüsha olarak tanzim edilir. Okul Müdürlüğünün onayından sonra bir nüshası işletmeye geri verilir.

FORM 19


………………………………………. MESLEK LİSESİ ve USTA ÖĞRETİCİ YETİŞTİRME MERKEZİ

USTA ÖĞRETİCİ KÜTÜK DEFTERİ

FORM 20

En son mezun olduğu okul adı:

NÜFUSTA KAYITLI OLDUĞU:

İl: İlçe:

Mahalle : Köy :

Cilt No : Sayfa : …… Aile Sr.No:……

Verildiği Nüfus İdaresi :

Cüzdan Kayıt No:

Veriliş Tarihi : …./…../…..

Sıra

No:

Adı :

Soyadı :

Baba Adı :

Ana Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİNİN

Tarih : …./…/…. No :

Meslek Alanı (Branşı) :
Çalıştığı İşletmenin Adı ve Adresi :
İkamet Adresi :

Belgeyi Aldığı Tarih: İmza :

…/…/…

En son mezun olduğu okulun adı:

NÜFUSTA KAYITLI OLDUĞU:

İl: İlçe:

Mahalle : Köy :

Cilt No : Sayfa : …… Aile Sr.No:……

Verildiği Nüfus İdaresi :

Cüzdan Kayıt No:

Veriliş Tarihi : …./…../…..

Sıra

No:

Adı :

Soyadı :

Baba Adı :

Ana Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİNİN

Tarih : …./…/…. No :

Meslek Alanı (Branşı) :
Çalıştığı İşletmenin Adı ve Adresi :
İkamet Adresi :

Belgeyi Aldığı Tarih: İmza :

…./…/…

En son mezun olduğu okulun adı:

NÜFUSTA KAYITLI OLDUĞU:

İl: İlçe:

Mahalle : Köy :

Cilt No : Sayfa : …… Aile Sr.No:……

Verildiği Nüfus İdaresi :

Cüzdan Kayıt No:

Veriliş Tarihi : …./…../…..

Sıra

No:

Adı :

Soyadı :

Baba Adı :

Ana Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİNİN

Tarih : …./…/…. No :

Meslek Alanı (Branşı) :
Çalıştığı İşletmenin Adı ve Adresi :
İkamet Adresi :

Belgeyi Aldığı Tarih: İmza :

…/…/…