HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ TEFTİŞ YÖNERGESİ

Tarih: 20 Eylül 1994


Sayı: B.08.0.ÇY6.0.15.01.02-410 (6) - 260 - 5505

İLGİ:a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.

b) Haziran 1993 gün ve 21600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği,"

c) 07.08. 1979 gün ve 16720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 78. maddesi.

d) İlköğretim Genel Müdürlüğünün 06.09.1993 günv e 10382 sayılı yazısı.

e) 01.10.1993 gün ve 6924 sayılı Makam Oluru.

İlgi (a) Kanuna uygun olarak hazırlanan ve İlgi (e) Makam Oluru ile denenmek ve geliştirmek üzere yürürlüğe konan Halk Eğitimi Merkezleri Teftix Yönergesinin bir yıllık uygulama sonuçlarına göre bazı bölümlerinde değişiklikler yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, Halk Eğitimi Merkezleri Teftiş Yönergesinin yeni şekli ile uygulamaya konulmasını Olurlarınıza arz ederim.

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç:

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin teftiş, denetim ve rehberlik hizmetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu yönerge halk eğitimi merkezlerinde çalışan personelin teftiş, denetim ve rehberlik esaslarını kapsar.

Dayanak:

Madde 3 - Bu yönerge ;

Anayasanın 42 nci maddesi;

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanıtım:

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Bakan", Milli Eğitim Bakanını,

"Genel Müdürlük", Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

"Genel Müdür", Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürünü,

"Kurum", Halk Eğitimi Merkezlerini,

"Yönetmelik", Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğini,

"Rehber Öğretmen", Kendisine stajyer öğretmen ve usta öğretici yetiştirme görevi verilen öğretmen veya usta öğreticileri,

"Öğretici", Uzman veya usta öğreticileri,

"Uzman Öğretici", Alanında öğrenim görmüş öğreticileri,

"Usta Öğretici", Öğrenimi sırasında ilgili dersi gördüğünü belgelendirenler ile sertifika alan öğreticileri,

"Satjyer", İlk defa göreve başlayan öğretmen ve usta öğreticileri,

"Diğer Personel" Halk Eğitimi merkezleri ve bağlı kurumlarda çalışan eğitimöğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli ifade eder.

Madde 5 - Halk eğitimi merkezleri ve bağlı birimlerin teftişi en az 3 yılda bir ilköğretim müfettişleri tararfından yapılır.


İKİNCİ BÖLÜM

REHBERLİK VE TEFTİŞİN AMAÇLARIMadde 6 - Halk eğitimi merkezleri ve bağlı kurumların yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ;

1 - Amaçlara ne dereceye kadar ulaştıklarını tespit etmek,

2 - Mevcut mevzuata göre çalışmalarını kontrol etmek,

3 - Bu kurmlarda çalışan personelin çalışmalarını objektif olarak değerlendirmek,

4 - Karşılaşılan problemleri tespit etmek,

5 - Görevli perrosenili işbaşında yetiştirmek için gerekli yardımlar yapmak,

6 - Kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin işbirliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olmaktır.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

KURUM TEFTİŞİMadde 7 - Halk eğitimi merkezlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelere bağlı olarak çalışmaların yürütülmesi, eğitim öğretim ve çalışma programlarının uygulanması, yöneticilerin, öğrtemenlerin ve diğer görevlilerin başarı ya da başarızlıkları ile verimliliklerini değerlendirmektir.

Madde 8 - Halk eğitimi merkezlerinde teftiş defteri bulundurulur. Kurum teftişi tamamlandıktan sonra teftiş tebliği yazılır. Teftiş sonunda grup başkanının başkanlığında, kurumda tüm personelin katılımı ile kısa bir toplantı yapılır. Bu toplantıda olumlu ve olumsuz çalışlmalar değerlendirilir.

Madde 9 - Halk eğitimi merkezlerinde kurum teftişi yapılırken kurumun aşağıdaki özellikleri incelenir ve değerlendirilir.

A - Fiziki Durum:

1 . Kurumun tapu işlemlerinin yapılıp yapılmadığı, inşaat projesi varsa bu projeye göre yerleşim planının hazırlanmış ve kat girişlerine asılmış olması,

2. İdare odaları, dersane, atölye, kütüphane, müzik, resim, yabancı dil dersaneleri, çok amaçlı salon, oyun ve spor sahaları, misafirhane, yemekhane, mutfak, lavabo, wcb. aydınlatma, ısıtma ve sıhhi tesisatın durumu, depo, ambar, banyo, doş, garaj gibi yerlerin ihtiyacı karışalar nitelik ve nicelikte olması,

3. Yangından korunma ve sivil savunma tedbirlerinin alınmış olması, onaylı elektrik projesinin bulundurulması,

4. Genel temizliğe, mevcut eşya ve gereçlerin bakımına, tertip ve düzenine gereken ilginin gösterilmesi,

5. Bölümlerin adlarının levhalara yazılıp uygun yerlere asılması,

6. İhate duvarı ile ağaçlandırmanın yapılıp yapılmadığı, bayrak direğinin durumu,

7. Türk Bayrağı mevzuatını uygulama, Atatürk ve Şeref köşelerinin hazırlanmış olması,

8. Varsa motorlu araçların bakım, kullanma ve onarım durumları ile araç ve makinaların periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı,

9. Kurum tabelasının yönetmeliğe uygun olarak binanın girişine yazılıp asılması gibi fiziki şartaların değerlendirilmesi yapılır.

B - Eğitim - Öğretim:

1. Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarının (Alan çalışmaları) yapılıp yapılmadığı,

2. Açılacak kurs türlerinin çevrenin özelliklerine uygun olarak, sosyal, ekonomik ve sanatsal ihtiyaca cevap verecek nitelikte belirlenmesi, kurs yerleri ile sayılıranının tesbit edilip edilmediği,

3. Kadrolu personelden en verimli şekilde yararlanıp yararlanılmadığı,

4. Rehberli görevini yürütecek personelin her öğretim yılı başında görev yerlerinin mülki amir onayı ile belirlenip belirlenmediği,

5. Ücretli usta öğretici görevlenidirlmesinde mevzuatına uygun hareket edilip edilmediği,

6. Yıllık, ünite, günlük, gezi-gözlem, inceleme palanları ve ders dağıtımı çizelgesinin programa uygun olarak yapılıp yapılmadığı

7. Verimli çalışmayı sağlamak için ders, araç ve gereçleri ile atelyelerin değişik yöntem ve tekniklerden yararlanılarak kullanılıp kullanılmadığı,

8. Açılan kursların kültürel yönden çevre kalkınmasına katkısı ile üretime yönelik, gelir getirici, istihdam kolaylığı sağlayıcı özelliklerinin olup olmadığı,

9. Sergi, pano, gösteri ve defile gibi çalışmaların yıl sonunda sergilenip sergilenmediği,

10. Törenler, belirli gün ve haftalar ile eğitici kol çalışmalarının yapılıp yapılmadığı,

11. Kültürel, sosyal ve sportif faaliyteleri planlama, yürütme ve yarışmalara katılma başırısı,

12. Rehberlik çalışmaları, disiplin kurulu kurulması ve branş öğretmenlerinin planlarını birlikte yapma çalışmaları,

13. Personel arasında işbölümü ve nöbet işlerinin yürütülmesi,

14. Zümre ve öğretmenler kurulu toplantıları düzenleme ve tespit edilen problemleri çözme çalışmaları.

C. Büro İşleri:

1. Kurumlarda tutulması gereken defter, dosya ve kayıtlarının usulüne uygunluğu,

2. Yazışmalarda desimal sistemin kullanılışı,

3. İlanlar dosyası tutulması,

D. Kursiyer İşleri:

1. Kursiyer kayıtları, ön kayıt dosyaları ve kayıtların usulüne uygunluğu,

2. Kursiyer devam-takip işlemleri,

3. Kurs belge defterinin usulüne uygun olarak düzenlenmesi,

4. Kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika tanzimi işlemlerinin gereğince düzenlenmesi,

5. Not çizelgelerinin usulüne uygun şekilde düzenlenmesi,

6. Halk eğitimi merkezi planlama kurulu tutanaklarının usulüne uygunluğu,

E. Personel İşleri:

1. Öğretmen, memur ve diğer personel için usulüne uygun devam-devamsızlık, sicil defteri ve kişisel dosyalarının tutulması,

2. Öğretmen, yönetici ve ücretli usta öğreticilerin işe başlama ve işten ayrılışlarının ilgili makamlara bildirilmesi,

3. Görevlendirilmeleri Valilik Onayı ile kesinleşen ücretli usta öğrticilere resmi yazıyla tebliğ yapılması,

4. Stajyer öğretmenlerin yetiştirilmesinin ilgili mevzuata uygunluğu,

5. işe başlama ve işten ayrılışlarının ilgili makamlara bildirilmesi,

3. Görevlendirilmeleri Valilik Onayı ile kesinleşen ücretli usta öğrticilere resmi yazıyla tebliğ yapılması,

4. Stajyer öğretmenlerin yetiştirilmesinin ilgili mevzuata uygunluğu,

5. Yönetici, memur ve personel arasında işbölümü ve görevlilerin değişmesi halinde devir-teslim işlemlerinin yapılması,

6. Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kantin ve benzeri yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık muayenesinin yaptırılması,

7. Kurs öğretmenleri ile kadrolu usta öğreticilerin maaş ve zorunlu ek ders ücretleri ile igili görevlendirmelerin yapılıp yapılmadığı,

8. Merkezlerdeki görevlilerin nöbet işleri,

9. Rehber öğretmenlerin mevzuatına uygun olarak çalıştırılması,

10. Ders saati karşılğı çalıştırılan öğretmenlerin Ücret Kararnamesi'ne uygun olarak görevlendirilmesi,

11. Personelin belirlenen haftalık ders saatlerine göre branşlarına uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

F. Hesap, Ayniyat ve Dönet Sermaye İşleri:

1. Bütçe teklifinin yapılması ve ödenek defterinin tutulması,

2. Teslim alma ve sayım komisyonları çalışmalarının usulünce yürütülmesi,

3. Maaş ve ücret bordroları ile vergi iade çizelgelerinin mevzuatı doğrultusunda düzenlenmesi,

4. A, B ve C demirbaş eşya defterlerinin tutulması,

5. Demirbaş eşya üzerine demirbaş numaralarının yazılması, kayıttan düşürülmesi işlemleri,

6. Kullanılmaya ve yoğaltılmaya mahsus malzemenin ilgili defterlere kayıt edilmesi, giriş ve çıkış işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yapılması,

7. Döner sermeya işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesi,

Bu değerlendirmelerin sonucunda "Kurum Teftiş Raporu" (Ek-1) düzenlenir.


İKİNCİ BÖLÜM

Yönetici Teftişi

Madde 10 - Halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür ve müdür yardümcıları için yönetici teftiş formu düzenlenir. (Ek-2)

Rehber Öğretmen, Öğretmen ve Usta Öğretici

Madde 11 - Halk eğitimi merkezlerinde görevlendirilen rehber öğretmenlerin; öncelikle ücretli usta öğreticilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde; yaygın eğitim teknikleri, amaç ve ilkeleri, öğretim metodları, araç ve gereçlerin kullanılması, kurs programlarının hazırlanması, çevre incelemesi vb. konularda yardımcı oldukları, programladıkları ve rehberlikte bulundukları kurslarda ki çalışmaları değerlendirilir. (Ek-3)

Öğretmenlerin usta öğreticilerin başarı durumları kurus ve ders teftişi yapılmak suretiyle değerlendirilir. (Ek-4)

Ücretli usta öğreticilerin çalşımaları merkez müdürü ve rehber öğretmen tarafından değerlendirilir. Kurs faaliyetleri ilköğretim müfettişleri tarafından zaman zaman izlenir.


ÜÇÜNCÜ KISIM


BİRİNCİ BÖLÜM

Kurum Teftiş Raporu

Madde 12 - Kurum teftiş raporu iki nüsha olarak düzenlenir. Değerlendirme bölümünde yönetici, rehber öğretmen, öğretmen kadrolu usta öğretici ve diğer personelin isimleri ile aldıkları puanlar yazılır. Kurum raporu teftiş formları ile birlikte İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığına sunulur. Kurul Başkanı bu raporların bir nüshasını Milli Eğitim Müdürlüğüne, bir nüshasını da teftişi yapılan kurumuna gönderir. Teftiş formları ilgilinin dosyasına konulur. Formlar kurumlara gönderilmez.

Madde 13 - Raporların doldurulması " Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği"nin 6. maddesine göre yapılır.


DÖRDÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Kaldırılan Hükümler

Madde 14 - Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve bağlı kuruluşlara ait teftiş, denetim ve rehberlik işlemleri ile ilgili tüm emir, genelge ve yönergeler yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 15 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Yürürlük

Madde 16 - Bu yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

EK : 1 -a

T.C.

...................... VALİLİĞİ

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ KURUL BAŞKANLIĞI


HEM KURUM TEFTİŞ RAPORU


Teftiş Edilen Kurum: ............................................................................

Teftişin Başladığı Tarih: ............................................................................

Teftişin Bitirildiği Tarih: ............................................................................

Kurumun En Son Teftiş Tarihi: ............................................................................

Merkez Müdürünün Adı Soyadı: ............................................................................

Sicil No: ............................................................................

Bina Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu: ............................................................................

Bina Kiralık İse Yıllık Ücreti: ............................................................................

Isınma-Aydınlanma Durumu: ............................................................................

Merkezin Mevcut Bölümleri: ............................................................................

Merkezin Kadrolu Öğretmen Sayısı:..........Merkezin Kadrolu Usta Öğ. Sayısı:. ......

Merkezin Rehber Öğretmen Sayısı: .........Merzini Kadrosuz Usta Öğ. Sayısı:........

Merkezin Kurs Sayısı:.......... Merkezin Kursiyer Sayısı:........Merkezin Araç Sayısı: .......Merkezin Lojman Sayısı:........

Merkezin Açılış Tarihi:Telefon No: ............................................................................

............................................................................ ............................................................................

............................................................................ ............................................................................

............................................................................ ............................................................................

KURUM TEFTİŞ RAPORU

  1. Fiziki Durum: ............................................................................
  2. ............................................................................ ............................................................................

    ............................................................................ ............................................................................

    ............................................................................ ............................................................................

    ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

  3. Eğitim Öğretim Durumu: ............................................................................

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

Büro İşleri:

  1. Yazı İşleri: ............................................................................

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................


b. İdari İşler: ............................................................................

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................c. Persenol İşleri: ............................................................................

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

4. Genel Değerlendirme:

Yöneticinin Değerlendirilmesi

Müdür: ............................................................................

Müdür Yardımcısı: ............................................................................

1. ............................................................................ ............................................................................

2. ............................................................................ ...........................................................................

3. ............................................................................ ..........................................................................

Öğretmenlerin Değerlendirilmesi :

1. ............................................................................ ............................................................................

2. ............................................................................ ...........................................................................

3. ............................................................................ ..........................................................................

4. ............................................................................ ...........................................................................

Kadrolu Usta Öğreticilerin Değerlendirilmesi

1. ............................................................................ ............................................................................

2. ............................................................................ ...........................................................................

3. ............................................................................ ..........................................................................

4. ............................................................................ ...........................................................................

5. Diğer Personelin Değerlendirilmesi: ............................................................................

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

........................................................................... ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

6. Teftişle İlgili Görüş ve Önerilecek ile Kurumun İhtiyaçları:

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

............................................................................ ............................................................................Üye Üye Üye Grup Başkanı ilköğretim Müfettişi

İlköğr. Müfet. İlköğr. Müfet. İlköğr. Müfet.Kurul BaşkanıYÖNETİCİ TEFTİŞ FORMU

1. İli 2. ilçesi 8. en son mezun olduğu okul  
3. Merkezin Adı:   9. Mesleki kıdemi ve kadrosu  
4. Adı ve Soyadı:   10. Branşı-Ek Branşı  
5. Kurum Sicil No:   11. Teftiş tarihi  
6. Öğretmenliğe Başladığı Tarih   12. Merkezde açılan Kura Sayısı  
7. Yöneticiliğe başladığı tarih   13. Kurslara Katılan Öğrenci Sayısı K E T
GÜZEL DAVRANIŞLAR
1 Kurum bahçesinin ağaçlandırılması, ihale duvarı, bayrak direği, kurum tabelasının durumu, 3  
2 Yangından korunma ve sivil savunma tedbirleri 2  
3 Türk bayrağı mevzuatını uygulama ve Atatürk Şeref köşesini hazırlama 3  
4 Kurumun tapu işlemleri, inşaat projesine göre yerleşim planının yapılması, bölümlerin adlarının levhalara asılması 3  
5 Genel temizliğe mevcut eşya araç ve gereçlerin bakımına dikkat etme, araç gereçleri temin etme, kullanma ve periyodik bakımını yaptırma başarısı 5  
6 Yıllık çalışan programını hazırlama ve uygulama başarısı 3  
7 Mevzuatı izleme uygulama ve birifing dosyası hazırlama başarısı 2  
8 Kendini yetiştirme yeni eğitim öğretim akımlarını izleme ve maliyetlerini faydalandırma başarısı 2  
9 Emrindeki personeli izleme, geliştirme ve objektif değerlendirme başarısa 2  
10 Alan çalışması ile açılın kursların sosyal, ekonomik ve sanatsal yönden çevre halkını faydalandırma, kurs yerleri ile sayılarını belirleme başarısı 10  
11 Kadrolu personel ile ücretli usta öğreticileri mevzuata uygun görevlendirme ve bunlardan en verimli şekilde faydalanma başarısı 9  
12 Kurs yerleri ve türlerini belirleme, gelir getirici istihdama yönelik bölge kalkınmasında özellik arzeden kursların düzenlenmesindeki başarısı, 12  
13 Eğitim ve öğretim problemlerini tesbit etme, halk eğitim planlama kurullarında görüşme ve alınan kararları uygulama başarısı 3  
14 Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel ile işbirliği yahma ve iyi bir çalıyma düzeni kurma başarısı 4  
15 Kurumlarda tutulması gerekli defterlerin demirbaş eşya defteri ile desimal dosya sistemi ve diğer kayıtları tutma başarısı 3  
16 Kursiyer dava-takip işlemlerini yürütme başarısı 3  
17 Hesap, ayniyat ve döner sermaye işlerindeki başarısı 7  
18 Koruma derneği, kooperatif kurma ve yürütme başarısı, 5  
19 Kültürel, sosyal ve sportif faaliyetleri planlama yürütme ve yarışmalara katılma başarısı 4  
20 Törenler, belirli gün ve haftalar ile eğitici kol çalışmalarını yönetme başarısı 3  
21 Rehberlik çalışmaları, disiplin kurulunun kurulması, branş öğretmenlerinin planlarını birlikte hazırlama başarısı, 2  
22 Sergi, pano, gösteri ve defile düzenleme başarısı 4  
23 Zümre ve öğretmenler kurulu toplantıları düzenleme ve tespit edilen problemleri çözme, nöbet işlerini düzenleme başarısı 4  
  TOPLAM PUAN 100  
  BAŞARISI DERECESİ (………………..) BAŞARI PUANI    
 

UYGUNDUR

…. / …./ 199

   
  İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi    
       

NOT: Müdür Yardımcılarının görevleri arasında olmayan maddelerin puanları 5,8,9 ve 14 üncü maddelere eklenerek verilir.

ÖĞRETMEN VE KADROLU USTA TEFTİŞ FORMU
1. İli 2. ilçesi 8. Mesleki kıdemi ve kadrosu  
3. Kasabası   9. En son mezun olduğu okul  
4. Merkezin Adı:   10. Branşı-Ek Branşı  
5. Adı ve Soyadı:   11. Haftalık ders saati sayısı  
6. Kurum SicilNo   12. Sınıf Mevcudu  
7. Öğretmenliğe başladığı tarih   13. Teftiş Tarihi K E T
GÜZEL DAVRANIŞLAR
1 Dersliğin ve diğer bölümlerin onarımı, bakımı ve temizliği ile başarısı 4  
2 Araç gereçleri, atölyeleri kullanma, mullandırma, koruma ve bakımdaki başarısı 2  
3 Türk bayrağı mevzuatını uygulama ve Atatürk Şeref köşesini hazırlama 3  
4 Kurumun tapu işlemleri, inşaat projesine göre yerleşim planının yapılması, bölümlerin adlarının levhalara asılması 3  
5 Genel temizliğe mevcut eşya araç ve gereçlerin bakımına dikkat etme, araç gereçleri temin etme, kullanma ve periyodik bakımını yaptırma başarısı 5  
6 Yıllık çalışan programını hazırlama ve uygulama başarısı 3  
7 Mevzuatı izleme uygulama ve birifing dosyası hazırlama başarısı 2  
8 Kendini yetiştirme yeni eğitim öğretim akımlarını izleme ve maliyetlerini faydalandırma başarısı 2  
9 Emrindeki personeli izleme, geliştirme ve objektif değerlendirme başarısa 2  
10 Alan çalışması ile açılın kursların sosyal, ekonomik ve sanatsal yönden çevre halkını faydalandırma, kurs yerleri ile sayılarını belirleme başarısı 10  
11 Kadrolu personel ile ücretli usta öğreticileri mevzuata uygun görevlendirme ve bunlardan en verimli şekilde faydalanma başarısı 9  
12 Kurs yerleri ve türlerini belirleme, gelir getirici istihdama yönelik bölge kalkınmasında özellik arzeden kursların düzenlenmesindeki başarısı, 12  
13 Eğitim ve öğretim problemlerini tesbit etme, halk eğitim planlama kurullarında görüşme ve alınan kararları uygulama başarısı 3  
14 Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel ile işbirliği yahma ve iyi bir çalıyma düzeni kurma başarısı 4  
15 Kurumlarda tutulması gerekli defterlerin demirbaş eşya defteri ile desimal dosya sistemi ve diğer kayıtları tutma başarısı 3  
16 Kursiyer dava-takip işlemlerini yürütme başarısı 3  
17 Törenlere, mesleki toplantılara katılma başarısı 7  
18 Koruma derneği, kooperatif kurma ve yürütme başarısı, 5  
       
  TOPLAM PUAN 100  
  BAŞARISI DERECESİ (………………..) BAŞARI PUANI    
 

UYGUNDUR

…. / …./ 199

   
  İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi