Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 31 Mart 2004-25419

MADDE 1 — 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Okul : Fen liselerini,

c) Müdür: Fen Lisesi Müdürünü,

d) Öğretmen: Fen Lisesi Öğretmenini,

e) Pilot Okul: Bakanlıkça seçilen uygulama okulunu,

f) Üniversite: İş birliği yapılan üniversiteleri,

g) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu,

h) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,

ı) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce yabancı dilde dinleme-anlama; okuma-anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

j) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi

ifade eder."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin ÜÇÜNCÜ BÖLÜM başlığı ve 7 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Bilim Danışma Grubu

Bilim Danışma Grubu

Madde 7 — Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu üç yılı doldurduğunda her yıl yaşça büyük üyeden başlamak üzere bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.

Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Madde 14 — 9 uncu sınıf yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından okul yönetimine seviye belirleme sınavlarından önce yazılı olarak bildirilen öğrenciler, bu sınava alınır. Seviye belirleme sınavı, okul yönetimince, yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyon tarafından ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü olarak yapılır. Bu sınavda en az 3 alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7/9/2003 tarihli ve 25222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Madde 17 — Okullarda görevlendirilecek öğretmenler, yazılı sınav ve mülâkat sonucuna göre seçilir. Öğretmen seçimi ile ilgili duyuru Bakanlıkça yapılır.

Başvurular, branşlara göre düzenlenerek onaylı listelerle birlikte ilgili valilikçe Bakanlığa gönderilir ve ilgili birimde bir daire başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından incelendikten sonra yazılı sınavı gerçekleştirecek olan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, yazılı sınav sorularını hazırlar ve yazılı sınavların gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapar. Yazılı sınav sonuçlarını ilgili birime ve adaylara bildirir.

Yazılı sınavda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Mülâkatta okulun bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında bir komisyon kurulur. Komisyon, mülâkattan önce puanlama ile ilgili esasları belirler. Mülâkat için yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puandan başlayarak kontenjanın iki katı kadar aday çağrılır.

Mülâkatta 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Başvuruda bulunanların başarı durumları, yazılı sınav ve mülâkatta aldıkları puanlara göre değerlendirilir. Başarı sıralaması, yazılı sınavda alınan puanın % 60'ı ile mülâkatta alınan puanın % 40'ı esas alınarak belirlenir. Bu sıralamaya göre 100 tam puan üzerinden 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Yarım puanlar tama yükseltilir. Puan eşitliği durumunda atamalarda bu maddenin (b) bendinde belirtilen öncelik sırası göz önünde bulundurulur. Başarılı olanların listesi Bakanlıkta uygun görülen yerde ilân edilir ve adaylara duyurulur.

Başarılı olanlar, ihtiyaçlar dikkate alınmak üzere puanı en yüksek olandan başlanılarak atamaya yetkili birime bildirilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır. Sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir.

Öğretmen seçimiyle ilgili olarak

a) Başvurularda;

1) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş,

2) Alanında en az 5 yıl öğretmenlik yapmış,

3) Öğretmenlikteki sicil notu ortalaması en az 80

olmak şartları aranır.

b) Puanların eşitliği durumundaki atamalarda;

1) Alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında en az C düzeyinde başarılı olanlara,

3) Alanlarında eser vermiş olanlar ile bilimsel yayın organlarında makaleleri yayımlanmış bulunanlara,

4) Aylıkla ya da takdir veya teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş olanlara,

5) Alanında en az iki haftalık hizmet içi eğitim kursuna katılmış olanlara

yukarıdaki sıralamaya göre öncelik tanınır.

Hizmet içi eğitim etkinlikleri, okulun bağlı bulunduğu birim ile Bilim Danışma Grubu ve Üniversiteler arasındaki iş birliği sonucunda hizmet içi eğitimden sorumlu birimce gerçekleştirilir.

Hizmet içi eğitim etkinlikleri sonucundaki başarıları ve sicil notlarına göre öğretmenlerin durumları, okul yönetimince her iki yılda bir değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre başarısızlığı görülen öğretmenler tekrar hizmet içi eğitimine alınır ve okul yönetimince rehberlik yapılarak yetiştirilmeleri sağlanır.

Bu çalışmalar sonucunda da hem hizmet içi eğitiminde başarısızlığı görülen hem de sicil notu 80'in altında olan öğretmenlerin ders teftişlerinin yapılması sağlanır. Teftiş sonucunda bu okullarda çalışmaları uygun görülmeyenlerin başka okul ve kurumlara ataması yapılır.

Bu okullara atanmış olan öğretmenlerin yer değiştirmek üzere atanma istekleri, 11/6/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7/9/2003 tarihli 25222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Madde 18 — Yönetici seçiminde öğretmen görevlendirilmesindeki koşullar ile 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Zümre Başkanı

Madde 19 — Zümre öğretmenleri, aralarından birini zümre başkanı seçer. Zümre başkanı seçilirken, adayın koordinasyon yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemi göz önünde bulundurulur.

Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında eş güdümü sağlar.

b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.

c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.

e) Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.

f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.

h) Diğer zümre başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar."

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.