Millî Eğitim Bakanlığından:
Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete ile Neşir ve İlan Tarihi: 27 Şubat 2004 – Sayı: 25386

MADDE 1 — 15/4/2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları ile sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri belirlemek."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı ve 22 nci maddeleri gereğince öncelikle yatılı ilköğretim bölge okulu ve pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilecek öğrenciler tespit edilir. Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrenciler öncelikle bu okullara yerleştirildikten sonra taşıma kapsamına alınır.

Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim birimlerinin seçiminde;

a) Yerleşim biriminde okul bulunmaması,

b) Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının kullanılamayacak derecede hasarlı olması,

c) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda toplam öğrenci sayısının 10 dan az olması,

d) Yerleşim birimindeki ilköğretim okulunda 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflar için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu sınıflardaki toplam öğrenci sayısının 60'tan az olması,

e) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminin, merkez okula uzaklığının en az 1,5 km olması,

özellikleri aranır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygunluğunun ve sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını günlük olarak kontrol etmek, varsa aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve millî eğitim müdürlüğüne bildirmek."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — İhale işlemleri, yürürlükteki ihale mevzuatına göre yapılır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, ihale sözleşmeleri ile taşımalı ilköğretim bilgi formu (Ek-1) ve ödenek formunun (Ek-2) ikişer suretini eylül ayının ilk haftasında il millî eğitim müdürlüğüne, bir suretini de ilgili taşıma merkezi ilköğretim okulu müdürlüğüne gönderir.

d) İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ihale sözleşmeleri ile taşımalı ilköğretim bilgi formu (Ek-1) ve ödenek formunun (Ek-2) birer suretini en geç eylül ayının üçüncü haftasında İlköğretim Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderir.

e) Taşımalı İlköğretim kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre düzenlenir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim okullarının bina ve tesisleri, okulöncesi eğitim, halk eğitim ve diğer millî eğitim hizmetlerine, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre bakım, onarım ve işletme giderleri kullanıcı tarafından karşılanmak kaydıyla geçici olarak tahsis edilebilir.

Boş kalan okul bina ve tesisleri ise bakımları yapılmak kaydıyla köy muhtarlıklarına teslim edilir.”

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.