Birleşmiş Milletler Günü

24 Ekim

24 Ekim 1945 Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluş Tarihidir. Örgüte üye tüm
ülkelerde 24 Ekim, Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. Birleşmiş Milletler
Örgütü evrensel barışı, uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayı sağlamak
amacıyla kurulmuştur. Uluslararası en büyük kuruluştur. Bugün Birleşmiş
Milletler’in 176 üyesi vardır. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.
 

24 Ekim günü kuruluşa üye ülkelerin gazete, dergi, radyo ve televizyonları
Birleşmiş Milletler’le ilgili yayınlar yapar. Okullarda Birleşmiş Milletler’in
kuruluş amacı, organları tanıtılır, çalışmaları, çabaları anlatılır.

Tarih boyunca uluslararasında anlaşmazlıklar hep süregelmiş, sonunda çoğu
zaman savaşlar olmuştur. Savaşlar uluslararası anlaşmazlıklara çözüm
getirmemektedir.

Uluslararası en büyük savaşlardan ilki Birinci Dünya Savaşı dır. Bu savaşta
ülkeler ikiye ayrıldı. Dört yıl süren bu savaş sonunda analar, babalar, amcalar,
teyzeler, ablalar, ağabeyler öldü. Çocuklar yetim, öksüz kaldı. Ülkeler kana
bulandı.

Savaş sonunda ülkelerin endüstri, tarım, ulaştırma gibi gelir kaynaklarında büyük azalmalar oldu. Ülkelerde yokluk ve açlık yaygın duruma geldi. Bu acı görüntüyü gözleyenler uluslararası sorunların ancak barışçı yollarla çözümlenmesi gerektiğine inandılar. Bunu için aralarında 28 Nisan 1919’da Milletler Cemiyeti Antlaşmasını imzalayarak Milletler Cemiyeti’ni kurdular. Milletler Cemiyeti’nin az üyesi olduğundan önemsenmedi, gelişmedi. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması Milletler Cemiyeti’nce engellenemedi.

İkinci Dünya Savaşı sürerken 26 ülkenin temsilcileri
Amerika’nın San Fransisko kentinde toplanıp insanlığı savaşların yıkımından
korumak için karar aldılar. Ortak bir bildiri yayınladılar. Birleşmiş Milletler
Yasası hazırlandı. Yasanın onaylanması ile 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş
Milletler Örgütü kuruldu.

Birleşmiş Milletleri tanımak için örgütün kuruluşunu, amaçlarını, ilkelerini,
çalışma organlarını yakından inceleyelim.

Birleşmiş Milletlerin Amaçları:

 • Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
 • Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
 • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.
 • İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin
  geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak.


BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ANA ORGANLARI

Birleşmiş Milletler Örgütü yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için ana
organlar oluşturmuştur. Bu organların başlıcaları şunlardır: Genel Kurul,
Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Genel
Sekreterlik.

Genel Kurul:
Üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri beş kişiden çok
olamaz. Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:

 • Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.
 • Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde
  bulunmak.
 • Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçı yollarla
  çözümü için önerilerde bulunmak.

Güvenlik Konseyi:
Siyasal alanda bir yürütme organıdır. 11 üyesi olan bu kurulun görevleri
şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği
  korumak.
 • Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu
  soruşturmak.
 • Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
 • Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
 • Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak,
  izlenecek yolu önermek.
 • Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.

Ekonomik ve Sosyal Konsey:

Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden
seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler’in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek.
 • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak.

Uluslararası Adalet Divanı:
Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler’in yargı organıdır. Ülkeler,
istedikleri davayı Adalet Divanı’na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur.
Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nce seçilirler. Görev süreleri dokuz
yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı,
Hollanda’nın başkenti Lahey’dedir.

Genel Sekreterlik:

Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler’in öbür organlarının çalışmaları için
gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular.
Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp
Güvenlik Konseyi’ne sunar.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNE YARDIMCI KURULUŞLAR

UNESCO: Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye ülkelerin bilim, kültür ve
sanat alanındaki çalışmalarına yardımcı olur.
FAO: Uluslararası besin örgütüdür. Yoksul ülkelere gerekli besin yardımı
yapılmasında öncülük eder.
UNRA: Yurdundan ayrılıp başka ülkelere göç edenlerin sorunları ile
ilgilenir. Göçmenlere yardımcı olur.
UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun kısaltılmış adıdır.
Amacı yeni doğan, büyümekte olan çocukların, gençlerin sorunları ile
ilgilenmektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir